Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish viaflyleaf flyleaf
9691 115a 500
Reposted fromwestwood westwood viaflyleaf flyleaf
2940 fd60 500
Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
Maddoxx
6762 846b
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianietutejsza nietutejsza
Maddoxx
1647 81ff
Reposted fromniefajna niefajna viajustjustjust justjustjust
Maddoxx
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viajustjustjust justjustjust
3332 763f
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viahouseofpain houseofpain
Maddoxx
4234 6097 500
Maddoxx
Reposted fromfungi fungi viaBalladyna Balladyna
Maddoxx
3397 d8a7 500
Reposted fromrawriot rawriot vialouve louve
Maddoxx
4753 d261 500
Reposted fromniefajna niefajna
Maddoxx
Strzeżcie się rozczarowań, bo pozory mylą. Takimi, jakimi wydają się być, rzeczy są rzadko. A kobiety nigdy.
— A. Sapkowski, Sezon Burz
Reposted frommirabelia mirabelia vianiefajna niefajna
Maddoxx
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiefajna niefajna
Maddoxx
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vianiefajna niefajna
Maddoxx
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaolakocie olakocie
Maddoxx
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic vianietutejsza nietutejsza
Maddoxx
4267 7dc4
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaottopilotto ottopilotto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl