Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viazapominanie zapominanie
Maddoxx
6786 60ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viazapominanie zapominanie
Maddoxx
4608 7657 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
Maddoxx
1300 20b3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Maddoxx
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viablackheartgirl blackheartgirl
Maddoxx
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viahouseofpain houseofpain
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaRudeGirl RudeGirl
Maddoxx
7601 4727
Reposted from4777727772 4777727772 viaRudeGirl RudeGirl
Maddoxx
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viablackheartgirl blackheartgirl
Maddoxx

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
Maddoxx
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viablackheartgirl blackheartgirl
Maddoxx
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viazapominanie zapominanie
Maddoxx
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRudeGirl RudeGirl
Maddoxx
Maddoxx
0422 be7f 500
Maddoxx
5650 f590
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Maddoxx
3169 5bec
Reposted fromnigatin nigatin viablackheartgirl blackheartgirl
Maddoxx
5033 0e90 500
Reposted fromnalezycie nalezycie viagingillo gingillo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl