Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Maddoxx
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viaBalladyna Balladyna
Maddoxx
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaBalladyna Balladyna
Maddoxx

Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish viaflyleaf flyleaf
9691 115a 500
Reposted fromwestwood westwood viaflyleaf flyleaf
2940 fd60 500
Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
Maddoxx
6762 846b
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianietutejsza nietutejsza
Maddoxx
1647 81ff
Maddoxx
8038 ebf2
Reposted fromstylte stylte viajustjustjust justjustjust
3332 763f
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viahouseofpain houseofpain
Maddoxx
4234 6097 500
Maddoxx
Reposted fromfungi fungi viaBalladyna Balladyna
Maddoxx
3397 d8a7 500
Reposted fromrawriot rawriot vialouve louve
Maddoxx
4753 d261 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse
Maddoxx
Strzeżcie się rozczarowań, bo pozory mylą. Takimi, jakimi wydają się być, rzeczy są rzadko. A kobiety nigdy.
— A. Sapkowski, Sezon Burz
Reposted frommirabelia mirabelia vianolongerinuse nolongerinuse
Maddoxx
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako vianolongerinuse nolongerinuse
Maddoxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl